Phone : +1 514 656 8178

برنامه تجربه کبک

 (PEQ) شرایط برای دانشجویان فارغ التحصیل و یا فارغ التحصیلان آینده در کبک

مرداد ماه ۱۳۹۵زمانی که شما برای جواز انتخاب کبک در خواست میدهید باید تمام شرایط لازم را برای انتخاب شدن در برنامه تجربه کانادا را دارا باشید.ا

قصد اقامت و اشتغال در کبک را داشته باشید.ا

در کبک با هدف تحصیل بطور موقتی زندگی نمودید و شرایط اقامت قانونی را دارا بودید.ا

حداقل نیمی از دوران تحصیل خود را در کبک زندگی کردید.ا

دریافت یک دیپلم واجد شرایط از کبک یا شش ماه مانده به اتمام تحصیل از زمان تسلیم تقاضای خود.ا

ارائه مدرک زبان فرانسه در حد متوسط پیشرفته (حداقل ب ۲).ا

برای برآوردن نیازهای شخصی خود و در صورت تاًهل برای همسر و فرزندان تحت تکفل که در درخواست مجوز کبک ارائه دادید را برای حداقل سه ماه متعهد شوید .ا

دارای حداقل ۱۸ سال سن با پاسپورت معتبر بوده باشید.ا

اگر درخواست خود را از کبک ارسال میکنید، باید در زمان تسلیم تقاضا بطور قانونی ساکن کبک بوده باشید.ا

اگر شما با جواز کار اشتغال داشتید و شرایط کارگر متخصص موقت خارجی برایتان بهتر است شما با همین عنوان میتوانید در این برنامه تجربی کبک نیز تقاضا بدهید.ا

شما شرایط را برای برنامه تجربه کبک نخواهید داشت اگر:ا

دارای بورسیه هستید که در آن قید شده که به کشور خود برگردید، مگر اینکه این تعهد را برآورده کرده باشید.ا

شما به تازگی در کبک شروع به تحصیل نموده اید.ا

بیش از ۳۶ ماه مابین اتمام تحصیل در کبک و زمان ارسال درخواست جهت جواز انتخاب کبک گذشته باشد.ا

نداشتن شرایط برای برآوردن به عنوان یک کارگر موقت.ا

زمانی که شما برای جواز انتخاب کبک در خواست میدهید باید تمام شرایط لازم را برای انتخاب شدن در برنامه تجربه کانادا را دارا باشید.ا

قصد اقامت و اشتغال در کبک را داشته باشید.ا

در کبک با هدف تحصیل بطور موقتی زندگی نمودید و شرایط اقامت قانونی را دارا بودید.ا

از نظر قانونی در کبک به عنوان یک کارگر موقت خارجی ماهر و یا تحت یک برنامه تبادل جوانان بوده باشید، برای مثال: از طریق مجوز تعطیلات کاری، حرفه ای جوانان و یا مجوز کارآموزی تعاونی بین المللی.ا

در مدیریت، یا در سطح حرفه ای یا فنی به مدت حداقل ۱۲ ماه از ۲۴ ماه قبل از تسلیم درخواست خود را در یک کار تمام وقت شاغل بوده باشید.ا

دارای شغلی تمام وقت در مدیریت، در سطح حرفه ای یا فنی، تحت طبقه بندی شغلی ملی در زمان ارائه درخواست خود در گروه های:ا

O, A, Bا

ارائه مدرک زبان فرانسه در حد متوسط پیشرفته (حداقل ب ۲).ا

برای برآوردن نیازهای شخصی خود و در صورت تاًهل برای همسر و فرزندان تحت تکفل که در درخواست مجوز کبک ارائه دادید را برای حداقل سه ماه متعهد شوید .ا

دارای حداقل ۱۸ سال سن با پاسپورت معتبر بوده.ا

اگر درخواست خود را از کبک ارسال میکنید، در زمان تسلیم تقاضا بطور قانونی ساکن کبک بوده باشید.ا

اگر شما با جواز کار اشتغال داشتید و شرایط کارگر متخصص موقت خارجی برایتان بهتر است شما با همین عنوان میتوانید در این برنامه تجربی کبک نیز تقاضا بدهید.ا

برنامه تجربی کبک تا به امروز برنامه ای بسیار موفق بوده، این برنامه ایست که هیچ یک از دیگر استان ها تا به حال انجام نداده اند.ا

اگر شما فارغ التحصیل از دانشگاهی از کبک هستید یا کارگر موقت خارجی در کبک میباشید، شما ممکن است که شرایط را برای برنامه تجربی کبک را داشته باشید.ا

%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%a8%da%a9

افرادی که در کبک تحصیل یا کار نموده باشند میتوانند با برنامه تجربه کبکی، تقاضای اقامت دائم نمایند. این برنامه جهت دانشجویان بین المللی در کبک و افرادی با سابقه کار در کبک تدوین شده است.ا

دانشجویان بین المللی باید دارای شرایط زیر باشند:ا

باید مدرک تحصیلی خود را در ۳۶ ماه گذشته و از یکی از موسسات آموزشی مورد تائید وزارت آموزش کبک دریافت کرده باشند.ا

معادل ۱۸۰۰ ساعت در کبک تحصیل نموده باشند.ا

باید مدرک آزمون زبان فرانسه را با موفقیت از موسسات آموزشی کبک دریافت کرده باشند، متقاضیانی که در موسسات آموزشی کبک به فرانسوی تحصیل کرده باشند در این مورد مستثنی هستند.ا

:اشخاص دارای ویزای کار موقت کبک باید دارای شرایط زیر باشند

معادل ۱۲ ماه در کبک سابقه کار تخصصی، مدیریتی یا حرفه ای در مدت ۲۴ ماه داشته باشند.ا

باید مدرک آزمون زبان فرانسه را با موفقیت از موسسات آموزشی کبک دریافت کرده باشند، متقاضیانی که در موسسات آموزشی کبک به فرانسوی تحصیل کرده باشند در این مورد مستثنی هستند.ا

 بررسی به پرونده این گروه از متقاصیان در سریعترین زمان توسط اداره مهاجرت کبک انجام میگیرد.ا

سبز پر رنگماریا کتنه ثبت شده با مهاجرت کبک و با کادر مجرب خویش در کلیه امور مهاجرتی کبک از جمله: سرمایه گذاری، متخصصین، کفالت همسر یا والدین، برنامه تجربه کبک، مجوز کار، ویزای دانشجویان، دادگاه استیناف و دیگر امور مهاجرتی در خدمت شما میباشد، لطفاً با دفتر ما تماس بگیرید، ما در اینجا برای پاسخ به پرسش های شما آماده هستیم

توجهکدامیک از مشاوران مهاجرت مجازند تا در قوانین مهاجرتی کبک فعالیت نمایند