Phone : +1 514 656 8178

کفالت همسر و والدین جهت ساکنین کبک

نتیجه قرعه کشی اسپانسر شیپ مادر و پدر – آوریل ۲۰۱۷

جهت اطلاعات بیشتر با کلیک در اینجا به سایت فدرال توجه کنید

Family Sponsorship
مهاجرت فامیلی استان کبک

جهت اقدام از طریق تکفل فامیل در استان کبک شما باید دارای بستگان درجه اولی باشید که شهروند یا دارای اجازه اقامت دائمی کانادا هستند و آنها آماده اند تا بعنوان سرپرست یا کفیل شما اقدام نمایند.ا

امور تشکیل پرونده جهت تقاضای اقامت اقوام درجه اول هنگامی شروع میشود که فرد مقیم کانادا اقدام به ارائه درخواست کفالت نماید. تقاضا از طریق کبک نیز مانند مسیر فدرال میماند که شما بعنوان سرپرست یا متکلف و عضو درجه اول خانواده، باید شرایط مشخصی را دارا باشید.ا

اشخاص ساکن کبک که فردی از اعضای خانواده خود را تکفل میکنند، ابتدا باید فرم تقاضای مهاجرت را به مرکز بررسی پرونده های دولت کانادا ارائه نمایند. اگر شما واجد شرایط مهاجرت کانادا جهت تکفل شدن تشخیص داده شوید، آنگاه باید فرمهای تقاضای خود را با فرمهای مربوط به شخص تکفل شده را برای صدور گواهی گزینش کبک اقدام نمائید.ا

آگاه باشید که اگر شما بعنوان فرد ساکن یا شهروند کانادا عضوی از اعضای درجه یک خانواده خود را برای کسب اقامت کانادا از طریق تکفل خویشاوندی اقدام میکنید، شما مسئولیت کمک و حمایت مالی از او را پس از ورود به کانادا برعهده خواهید داشت. بعنوان یک ضامن مالی شما باید اطمینان حاصل کنید که همسر یا عضو درجه اول خانواده شما نیاز به دریافت کمکهای مالی از دولت کانادا را ندارد.ا

برنامه خویشاوندی کبک همانند برنامه فدرال دو مسیر متفاوت برای متکفل شدن فامیل در کبک وجود دارد. یکی مسیر درخواست برای تکفل همسر و فرزندان وابسته میباشد و مسیر دوم برای متکفل شدن سایر اعضای واجد شرایط خانواده میباشد.ا

تکفل همسر و فرزندان وابسته

همسر شما و فرزندان وابسته به شما و از جمله کودکانی که تحت کفالت و سرپرستی شما هستند حائز شرایط برای کسب اقامت کبک میباشند که امکان دارد که واجد شرایط مهاجرت به کانادا بعنوان مقیم دائم باشند.ا

در صورتیکه بعنوان یک شهروند یا فرد دارای اجازه اقامت دائم، مقیم استان کبک هستید، شما میتوانید بعنوان ضامن برای مهاجرت همسر و شریک زندگی و فرزندان وابسته به خود یا همسرتان اقدام به تشکیل پرونده نمایید. برای اسپانسر شدن باید حداقل ۱۸ سال سن داشته باشید.ا

شما قادرید برای همسر یا فرزندان وابسته به خود که به هر ترتیب در حال زندگی با شما در کبک میباشند، برای کسب اقامت دائمی کانادا اقدام به تشکیل پرونده با دولت فدرال نمایید، حتی اگر آنها در شرایط اقامت قانونی نباشند. بدیهی است که دارا بودن کلیه شرایط کسب اقامت کانادا در هر صورت ضروری است.ا

شما میتوانید بعنوان ضامن برای همسر و فرزندان وابسته خود که خارج از کانادا به سر میبرند نیز اقدام به درخواست مهاجرت نمایید، اگر آنان کلیه شرایط قانونی منطبق با این روش را دارا باشند.ا

هرگاه شما بعنوان ضامن برای مهاجرت همسر یا فرزندان وابسته خود اقدام به تشکیل پرونده مینمایید، باید قادر به اثبات توانایی خود در حمایت از آنها باشید اگرچه نیازی به اثبات میزان مشخص یا حداقل درآمد به نسبت تعداد اعضای خانواده تحت سرپرستی خود آنگونه که برای تکفل سایر اعضای خانواده ضروری است را ندارید.ا

شرایط متعهد شدن

شما و فردی از خانواده خود را که میخواهید به کانادا بیاورید، باید یک ضمانت نامه یا تعهدات سرپرستی را امضا نمایید که شما را متعهد میکند در صورتیکه فرد خانواده شما نیاز به حمایت مالی داشته باشد به او کمک نمایید. بنا به این قرارداد همچنین فردی که اقامت کانادا را کسب خواهد کرد متعهد میشود که تمامی تلاش خود را جهت کار و تامین مالی خود به عمل آورد.ا

شما باید متعهد شوید که همسر یا شریک زندگی خود را به مدت سه سال از زمان شروع اقامت در کانادا تحت سرپرستی و حمایت مالی قرار خواهید داد.ا

شما باید متعهد شوید که فرزندان وابسته خود یا همسرتان را برای مدت ده سال از زمان ورود و یا رسیدن به سن ۲۵ سالگی (هر کدام که زودتر فرا برسد) تحت سرپرستی و حمایت مالی قرار خواهید داد.ا

در کبک برای تكفل همسر احتياجی نيست كه درآمد سالانه خود را نشان دهيد، تا زماني كه در ۱۲ ماه گذشته از كمك های دولتی استفاده نكرده باشيد.ا

تحت شرایط زیر شما واجد شرایط برای ضامن شدن نخواهید بود:ا

در صورت عدم اثبات ایفای تعهدات مالی که قبلا نسبت به بستگان دیگر خود متعهد شده بودید.ا

داشتن تعهدات قانونی بنا بر حکم دادگاه مبنی بر پرداخت نفقه یا مخارج فرزندان.ا

دریافت هرگونه کمک مالی از دولت برای هر دلیلی بجز ازکارافتادگی.ا

داشتن سابقه محکومیت کیفری و جنایی یا ارتکاب هرگونه تعرضی به یکی از اعضای خانواده و یا سابقه ارتکاب جرائم جنسی که البته در این موارد شرایط و ماهیت وقوع جرم و زمان انجام آن و یا وجود سابقه عفو در نظر گرفته خواهد شد.ا

داشتن تعهدات قانونی از نظر وامهای مهاجرتی و سابقه دیرکرد یا عدم باز پرداخت وام.ا

زندانی بودن.ا

سابقه اعلام ورشکستگی که تعهدات شما طی آن هنوز خاتمه نیافته باشند.ا

سابقه اسپانسر شدن قبلی برای بستگانی که بعدها از دولت درخواست کمک و اعانه نموده باشند، ممکن است مانع از تایید برای اسپانسر شدن فرد دیگری از اعضای خانواده شما شود.ا

موارد دیگری نیز برای رد درخواست شما جهت متعهد شدن ممکن است وجود داشته باشند که الزاما در لیست بالا درج نشده اند.ا

تکفل برای سایر وابستگان واجد شرایط

در صورتیکه شما شهروند یا ساکن دائمی کانادا هستید و دارای بیش از ۱۸ سال سن و ساکن دائمی استان کبک میباشید، میتوانید برای اعضای خانواده خود به شرح ذیل اقدام به درخواست مهاجرت بعنوان ضامن آنها بنمایید.ا

مادر و پدر، مادر و پدر بزرگ، برادران و خواهران و فرزندان آنها، نوه ها و کودکان یتیمی که سن آنها کمتر از ۲۲ سال بوده و ازدواج نکرده باشند.ا

کودکان زیر ۲۲ سال که میتوانید آنها را برای مهاجرت به کانادا تحت کفالت و سرپرستی قرار دهید.ا

تحت شرایط زیر شما برای کفیل شدن همسر یا اعضای خانواده خود واجد شرایط نخواهید بود.ا

در صورت عدم اثبات پرداخت تعهدات مالی که قبلا نسبت به بستگان دیگر خود متعهد شده بودید.ا

داشتن تعهدات قانونی بنا بر حکم دادگاه مبنی بر پرداخت نفقه یا هزینه فرزندان.ا

دریافت هرگونه کمک مالی از دولت برای هر دلیلی بجز ازکارافتادگی.ا

داشتن سابقه محکومیت کیفری و جنایی یا ارتکاب هرگونه تعرضی به یکی از اعضای خانواده و یا سابقه ارتکاب جرائم جنسی که البته در این موارد شرایط و ماهیت وقوع جرم و زمان انجام آن و یا وجود سابقه عفو در نظر گرفته خواهد شد.ا

داشتن تعهدات قانونی از نظر وامهای مهاجرتی و سابقه دیرکرد یا عدم باز پرداخت وام.ا

زندانی بودن.ا

سابقه اعلام ورشکستگی که تعهدات شما طی آن هنوز خاتمه نیافته باشند.ا

سابقه ضمانت قبلی برای بستگانی که بعدها از دولت درخواست کمک و اعانه نموده باشند، ممکن است مانع از تایید برای ضامن شدن شخص دیگری از اعضای خانواده شما بشود.ا

موارد دیگری نیز برای رد درخواست شما جهت متکفل شدن ممکن است وجود داشته باشند که الزاما در لیست بالا درج نشده اند.ا

زمانیکه شما بعنوان ضامن برای مهاجرت اعضای خانواده خود اقدام به تشکیل پرونده مینمایید، باید قادر به اثبات توانایی کافی برای سرپرستی آن شخص و اعضای وابسته به او از نظر مالی باشید. به همین ترتیب شما باید حداقل مشخصی از درآمد را بسته به تعداد اعضای خانواده خود و نیز تعداد افرادی که تحت سرپرستی قرار خواهید داد را داشته باشید.ا

شرایط ضامن شدن

شما و فردی از خانواده را که میخواهید او را به کانادا بیاورید باید یک ضمانت نامه یا تعهدات سرپرستی امضا نمایید که شما را متعهد میکند تا در صورتیکه فرد خانواده شما نیاز به حمایت مالی دارد را به او کمک نمایید. بنا بر این قرارداد فردی که از این مسیر اقامت کانادا را کسب خواهد کرد همچنین متعهد میگردد که حداکثر کوشش و تلاش خود را برای کار و تامین مالی خود انجام دهد. فرزندان وابسته تا قبل از ۲۲ سالگی نیازی به امضای این قرارداد را ندارند.ا

ساکنان کبک باید یک قرارداد قبول مسئولیت هم با این استان کبک امضا کنند که با این تعهدات خود را مقید به انجام مسئولیت ها خواهد نمود.ا

شما همچنین باید برای حمایت مالی از فردی که ضمانت نموده و یا هر فرد واجد شرایط دیگری که ایشان را همراهی خواهد نمود، برای دوره ای بین سه تا ده سال متعهد شوید. طول این دوران بستگی به سن و وابستگی و نسبیت آنها با شما را دارد. دوره تعهد شما از زمان اقامت آنان در کانادا شروع خواهد شد.ا

قرمز

آیا میدانستید که شرایط تقاضای اقامت دائم کانادا از طریق اسپانسر شریک زندگی به چه معنائی است؟

اگر به شما اقامت دائم مشروط اعطا شده است، شما باید در یک رابطه مشروع و به مدت دو سال از زمان اعطای اقامت دائم مشروط با شریک زندگی خود زندگی کنید. شرایط پس از یک دوره دو ساله به پایان می رسد.ا

آیا من با این معیار اقامت دائم مشروط تحت تاثیر قرار میگیرم؟

بله، اگر تقاضای شما بعد از ۲۵ اکتبر ۲۰۱۲ رسیده باشد.ا

بله، اگر شما در یک رابطه دو سال یا کمتر بوده اید و کودکان مشترک با هم ندارید.ا

خیر، اگر شما در رابطه با یکدیگر برای بیش از دو سال بوده باشید.ا

خیر، اگر شما کودکان مشترک با یکدیگر قبل از تقاضای کفالت داشته اید.ا

حق و حقوق شما

پس از دریافت اقامت دائم مشروط، شما دارای تمام حقوق و امتیازات اقامت دائم هستید.ا

شما بدون جواز کار یا تحصیل، مجاز به کار یا تحصیل در کانادا خواهید بود.ا

شما دسترسی به کلیه پوشش های خدمات بهداشتی و اجتماعی خواهید داشت.ا

شما مجاز به ترک و برگشت به کانادا هستید.ا

اگر شما قربانی بدرفتاری یا سوء استفاده هستند، شما لازم نیست که در این وضعیت سوء استفاده باقی بمانید.ا

این مهم نیست که شما تحت شرایط اقامت دائم مشروط باشید، در کانادا بدرفتاری تامل نمیشود.ا

هر گونه آزار جسمی و جنسی یک جرم است. و هر نوع سوء استفاده از کودکان نیز باید گزارش شود.ا

بسیاری از کسانی که همسران خود را از خارج از کشور حمایت میکنند، از اقامت دائم مشروط آگاه نیستد.ا

این قانون بدین منظور تدوین شده است تا جلوگیری کند از ازدواج هائی که به منظور مهاجرت به کانادا انجام میگیرند.ا

سوء استفاده چیست؟

سوء استفاده به معنی، رفتاری برای ترساندن، منزوی کردن، تسلط و یا کنترل شخص دیگری است. این ممکن است یک عادت و یا یک حادثه باشد. تخلف ها ممکن است در اعمال، کلمات و یا حتی بی توجهی باشد.ا

سوء استفاده می تواند جسمی، جنسی، روانی یا مالی باشد.ا

به عنوان یک قربانی شما ممکن است بیش از یک نوع سوء استفاده را تجربه کرده باشید.ا

معمولا سوء استفاده از طرف همسر، همسر سابق، شریک زندگی فعلی و یا سابق انجام میگیرد. گاهی اوقات نیز می توان آن را از یکی از اعضای خانواده همسر شما یا شریک زندگی دید.ا

سوء استفاده کننده میتواند مرد یا زن باشد.ا

اگر شما مورد آزار یا سوء استفاده قرار گرفته اید، لازم نیست که برای حفظ وضعیت خود در کانادا در رابطه خود باقی بمانید.ا

اگر شما تحت شروط اقامت دائم قرار دارید، شما میتوانید یک مورد استثنائی را درخواست کنید.ا

سبز پر رنگماریا کتنه ثبت شده با مهاجرت کبک و با کادر مجرب خویش در کلیه امور مهاجرتی کبک از جمله: سرمایه گذاری، متخصصین، کفالت همسر یا والدین، برنامه تجربه کبک، مجوز کار، ویزای دانشجویان، دادگاه استیناف و دیگر امور مهاجرتی در خدمت شما میباشد، لطفاً با دفتر ما تماس بگیرید، ما در اینجا برای پاسخ به پرسش های شما آماده هستیم

توجهکدامیک از مشاوران مهاجرت مجازند تا در قوانین مهاجرتی کبک فعالیت نمایند