Phone : +1 514 656 8178

ویزای گردشگری

 سالانه ۴۰ میلیون نفر از کانادا بازدید می کنند، اداره مهاجرت و شهروندی كانادا بازديدكنندگان را افرادی تعريف مي كند كه تصمیم دارند جهت زمان موقتی وارد كانادا شوند از قبيل توريستها، كارگران خارجی موقت و دانشجويان بين المللی.ا

 تمامي اين بازديد كنندگان میباید تقاضای ویزای توریستی كنند همچنین،‌ این افراد نبايد دارای سوابق سوء پيشينه بوده و يا در معرض خطرات امنيتی قرار داشته باشند. آنها بايد از سلامت كامل جسمانی و از منابع مالی كافی برای اداره نمودن خود در طول اقامتشان در كانادا برخوردار باشند.ا

دارا بودن رواديد گردشگری معتبر به اين معنا نخواهد بود كه در محل ورود، مأموران اداره مهاجرت حتماً بايد به فرد اجازه ورود بدهند. تمامی اين افراد بايد مأموران را قانع كنند كه ورود آنها به كانادا ماهيت موقت دارد.ا

رواديد گردشگری با جواز يك بار ورود، ورود متعدد و يا اهداف ترانزيتی صادر میشود. در صورت نياز، رواديدهای گردشگران بايد از اداره مهاجرت كانادا در خارج از اين كشور تقاضا شوند. تقاضای تمديد مدت اين نوع رواديدها فقط در داخل خاك كانادا امكان پذير هستند.ا

بصورت يك قاعده كلی گردشگران (توريستها) به مدت شش ماه مجوز ورود مي گيرند. كارگران خارجی موقت و دانشجويان بين المللي به مدتهای متفاوتی پذيرفته می شوند كه هر كدام به مورد خود تحت بررسی قرار میگيرند.ا

رواديدی كه چند باره هستند اجازه ورود به كانادا را به دفعات مكرر ميدهند. چنين ورودهايی فقط قبل از اتمام مدت اعتبار رواديد قابل استفاده هستند.ا

در حال حاضر متقاضیان از ایران، بعد از ارسال تقاضای خود، نامه ای دریافت خواهند نمود که جهت انگشت نگاری و عکس به کشور ترکیه باید رفته و به یکی از مراکز مجوز با سفارت کانادا در استانبول یا آنکارا مراجعه نمایند.ا

سبز پر رنگلطفا جهت هر گونه سئوال یا نگرانی در مورد هر مقوله مهاجرت و یا امور مهاجران از جمله: برنامه های مهاجرت فدرال، کبک و استانی، برنامه تجربه کبک، مجوز کار، ویزای تحصیلی، کالج و دانشگاه های کبک، ویزای توریستی، سوپر ویزا، تمدید کارت اقامت دائم، تقاضای شهروندی، دادگاه استیناف، تکفل همسر و والدین و دیگر امور مهاجرتی با دفتر ما تماس بگیرید، ما در اینجا برای پاسخ به پرسش های شما آماده هستیم